ของเสียประเภทน้ำมัน
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ปริมาณ(ตัน)
1 ภาคอุตสาหกรรม 13 01 01 น้ำมันไฮดรอลิคที่มีสารโพลีคลอริเนตไบฟินิล 29.73
    13 01 04 อิมัลชั่นที่มีองค์ประกอบของคลอรีน 45.32
    13 01 05 อิมัลชั่นที่ไม่มีองค์ประกอบของคลอรีน 41.20
    13 01 09 น้ำมันไฮดรอลิคที่เป็นน้ำมันแร่ที่มีคลอรีน 11.66
    13 01 10 น้ำมันไฮดรอลิคที่เป็นน้ำมันแร่ที่ไม่มีคลอรีน 1,296.12
    13 01 11 น้ำมันไฮดรอลิคชนิดสังเคราะห์ 7,279.45
    13 01 12 น้ำมันไฮดรอลิคชนิดย่อยสลายได้ง่าย 253.82
    13 01 13 น้ำมันไฮดรอลิคที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 7,612.64
    13 02 04 น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ที่เป็นน้ำมันแร่ที่มีคลอรีน 179.67
    13 02 05 น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ที่เป็นน้ำมันแร่ที่ไม่มีคลอรีน 5,182.47
    13 02 06 น้ำมันเครื่องยนตื น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ชนิดสังเคราะห์ 13,435.51
    13 02 07 น้ำมันเครื่องยนตื น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ชนิดย่อยสลายได้ง่าย 246.10
    13 02 08 น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 78,881.66
    13 03 01 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อนที่ ปนเปื้อนด้วยสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบไฟนิล 3.16
    13 03 06 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อนที่ เป็นน้ำมันแร่ที่มีคลอรีน 58.00
    13 03 07 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อนที่ เป็นน้ำมันแร่ที่ไม่มีคลอรีน 423.77
    13 03 08 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อน ชนิดสังเคราะห์ 1,453.31
    13 03 09 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อน ชนิดย่อยสลายได้ง่าย 0.67
    13 03 10 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อน ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 3,513.95
รวมทั้งสิ้น : 119,948.21