ข้อมูลของเสีย
ลำดับ ชื่อของเสีย ปี ปริมาณ(ตัน) แหล่งกำเนิด ประเภท การจัดการ
1 ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (PCBs) 2550-2552 2,523.73 ดูข้อมูล ดูข้อมูล ดูข้อมูล
2 ของเสียประเภทน้ำมัน 2550-2552 119,948.21 ดูข้อมูล ดูข้อมูล ดูข้อมูล
3 สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบ 2550-2552 88.64 ดูข้อมูล ดูข้อมูล ดูข้อมูล
4 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ 2550-2552 40,289.63 ดูข้อมูล ดูข้อมูล ดูข้อมูล
5 สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะพื้นฐานเป็นองค์ประกอบ 2550-2552 19,600.79 ดูข้อมูล ดูข้อมูล ดูข้อมูล