สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะพื้นฐานเป็นองค์ประกอบ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ชนิดการจัดการ การจัดการ ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni Export รวบรวมส่งออก 1.67
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 40.00
      Export รวบรวมส่งออก 164.00
2 โรงงานทำเคมีภัณฑ์ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al Disposal บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 0.66
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Co-Mo Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 33.30
      Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 33.30
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni Export รวบรวมส่งออก 196.67
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 234.66
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 604.63
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 27.33
      Recycle ทำเชื้อเพลิงทดแทน 12.66
        เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 380.00
        ทำเชื้อเพลิงผสม 731.50
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 40.00
      Export รวบรวมส่งออก 1,014.40
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Cu-Mn Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 33.30
      Recycle เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 77.60
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Fe Recycle เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 333.33
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ F Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 5.00
        ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 333.33
3 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตเลียม Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 400.00
        ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 3.33
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 266.67
        เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 146.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Co-Mo Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 60.00
      Export รวบรวมส่งออก 6.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย 10.00
      Export รวบรวมส่งออก 1.67
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของNi-Mo Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 7.00
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pt Export รวบรวมส่งออก 18.70
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ S Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 8.33
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 166.67
        เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 6.67
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 1,842.00
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย 500.00
      Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 83.33
        เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 9,490.00
      Export รวบรวมส่งออก 705.34
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Co-Mo-Ni Export รวบรวมส่งออก 66.67
4 โรงงานสกัดน้ำมัน Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni Export รวบรวมส่งออก 1,003.00
5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 10.00
        ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 10.00
      Recycle เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 20.00
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pt Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 2.00
    Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 35.00
      Recycle ทำเชื้อเพลิงทดแทน 30.00
        เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 3.33
        ทำเชื้อเพลิงผสม 3.33
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ V Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 23.33
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Zn Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 18.00
6 โรงงานผลิต ประกอบ เครื่องยนต์ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Al Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 16.66
      Recycle เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 103.33
7 โรงงานเก็บรักษาเคมีภัณฑ์ Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Recycle เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 27.00
        ทำเชื้อเพลิงผสม 80.00
8 โรงงานทำยาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni Export รวบรวมส่งออก 60.00
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อหลอมเหล็กในขั้นต้น Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 23.33
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 5.83
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ V Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 15.00
11 โรงงานทำกลูโคส Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Ni Export รวบรวมส่งออก 14.30
12 โรงงานอัดหรือป่นกากพืช Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Export รวบรวมส่งออก 5.00
13 โรงงานทำยาฆ่าเชื้อโรคหรือดับกลิ่น Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Mo Export รวบรวมส่งออก 3.00
14 โรงงานทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำ Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 1.66
15 โรงงานทำสบู่ ซักฟอก Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Si Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 0.30
16 โรงงานชุบเคลือบผิว Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 0.33
รวมทั้งสิ้น : 19,600.79