กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ชนิดการจัดการ การจัดการ ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานชุบเคลือบผิว กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Au Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 0.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ni Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 72.00
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 822.00
      Export รวบรวมส่งออก 450.00
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 670.66
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 2,272.70
        บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 6.66
        ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 240.00
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย 50.00
      Recycle เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 50.00
        นำโลหะกลับมาใช้ใหม่ 13.33
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 803.33
      Export รวบรวมส่งออก 511.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cu-Cr Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 0.33
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 26.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cu-Ni Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 0.16
2 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก หรือชิ้นส่วนสำหรับเครื่องดังกล่าว กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ag Export รวบรวมส่งออก 67.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Au Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 0.07
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Au-Pd Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 0.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cu Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 1,418.33
      Export รวบรวมส่งออก 2,073.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Mn Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย 120.00
      Recycle เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 40.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ni Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 40.00
      Export รวบรวมส่งออก 609.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ precious metal อื่นๆ Export รวบรวมส่งออก 12.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn Export รวบรวมส่งออก 26.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn-Cu Export รวบรวมส่งออก 0.33
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn-Pb Export รวบรวมส่งออก 1.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 2.66
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 5.33
        เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 16.66
        บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 186.33
        เผาทำลายในเตาเผา (ไม่อันตราย) 133.33
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 3,395.00
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 243.33
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 1,038.33
        ทำเชื้อเพลิงผสม 60.00
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 6.67
      Export รวบรวมส่งออก 6,972.33
3 โรงงานทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูป ด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Ni Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 20.00
      Export รวบรวมส่งออก 32.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Sn Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 26.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 100.00
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย 4,931.66
        บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 126.66
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 8.33
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 436.66
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 77.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Al Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 2,800.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 4.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr-Ni Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 23.33
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หล่อ รีด ทำให้บริสุทธิ์ หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 895.83
        ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 50.00
      Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 16.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Al Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 40.00
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 4,866.66
      Reused นำกลับมาใช้ซ้ำ 800.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 66.66
5 โรงงานทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 2.66
    กากตะกอนฯที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 7.06
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 26.00
        เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 26.66
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 1,026.00
        ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 113.00
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 450.00
        ทำเชื้อเพลิงผสม 122.33
        เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 16.66
      Export รวบรวมส่งออก 352.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Cr Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 299.66
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ K-Al-F Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 40.00
    กากตะกอนฯที่มีองค์ประกอบของ Zn-Ni-Mn Disposal ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 26.66
รวมทั้งสิ้น : 40,289.63