สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบ
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ชนิดการจัดการ การจัดการ ปริมาณ(ตัน)
1 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pd Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 53.33
2 โรงงานทำเคมีภัณฑ์ Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Export รวบรวมส่งออก 26.66
    Spent Catalyst ที่มีองค์ประกอบของ Pd Export รวบรวมส่งออก 0.33
3 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตเลียม Spent Catalyst ที่ไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้ Disposal ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 6.66
      Export รวบรวมส่งออก 1.66
รวมทั้งสิ้น : 88.64