ของเสียประเภทน้ำมัน
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ชนิดการจัดการ การจัดการ ปริมาณ(ตัน)
1 ภาคอุตสาหกรรม 13 01 01 น้ำมันไฮดรอลิคที่มีสารโพลีคลอริเนตไบฟินิล Recycle ทำเชื้อเพลิงทดแทน 3.33
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 26.40
    13 01 04 อิมัลชั่นที่มีองค์ประกอบของคลอรีน Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 35.33
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 3.33
        ทำเชื้อเพลิงผสม 6.66
    13 01 05 อิมัลชั่นที่ไม่มีองค์ประกอบของคลอรีน Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 10.00
      Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 14.20
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 9.00
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 8.00
    13 01 09 น้ำมันไฮดรอลิคที่เป็นน้ำมันแร่ที่มีคลอรีน Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 8.33
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 3.33
    13 01 10 น้ำมันไฮดรอลิคที่เป็นน้ำมันแร่ที่ไม่มีคลอรีน Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 85.66
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 942.13
        นำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 18.33
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 250.00
    13 01 11 น้ำมันไฮดรอลิคชนิดสังเคราะห์ Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 3.80
      Recycle นำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 1.66
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 2,335.00
        ทำเชื้อเพลิงผสม 2,403.33
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 2,525.00
      Reused นำกลับมาใช้ซ้ำ 10.00
      Sorting คัดแยกเพื่อจำหน่าย 0.66
    13 01 12 น้ำมันไฮดรอลิคชนิดย่อยสลายได้ง่าย Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 0.33
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 241.16
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 11.00
        ทำเชื้อเพลิงผสม 1.33
    13 01 13 น้ำมันไฮดรอลิคที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 7.68
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 6.66
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 3,132.00
        นำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 94.68
        นำวัสดุที่ไม่ใช้กลับคืน 1.66
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 2,979.63
        ทำเชื้อเพลิงผสม 1,389.00
      Reused นำกลับมาใช้ซ้ำ 1.33
    13 02 04 น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ที่เป็นน้ำมันแร่ที่มีคลอรีน Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 23.00
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 117.50
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 38.50
      Sorting คัดแยกเพื่อจำหน่าย 0.67
    13 02 05 น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ที่เป็นน้ำมันแร่ที่ไม่มีคลอรีน Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 1,010.00
      Recycle นำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 7.72
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 1,141.00
        ทำเชื้อเพลิงผสม 124.00
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 2,898.75
      Sorting คัดแยกเพื่อจำหน่าย 1.00
    13 02 06 น้ำมันเครื่องยนตื น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ชนิดสังเคราะห์ Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 13.30
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 361.67
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 8,437.10
        นำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 76.10
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 2,911.47
        ทำเชื้อเพลิงผสม 1,631.20
      Reused นำกลับมาใช้ซ้ำ 3.67
      Sorting คัดแยกเพื่อจำหน่าย 1.00
    13 02 07 น้ำมันเครื่องยนตื น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ชนิดย่อยสลายได้ง่าย Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 10.67
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 188.43
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 47.00
    13 02 08 น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 254.33
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 255.33
      Recycle นำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 39.00
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 38,344.52
        ทำเชื้อเพลิงผสม 11,400.34
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 28,569.15
        เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 1.33
        เป็นวัตถุดิบทดแทน 0.33
      Reused นำกลับมาใช้ซ้ำ 6.40
      Sorting คัดแยกเพื่อจำหน่าย 10.93
    13 03 01 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อนที่ ปนเปื้อนด้วยสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบไฟนิล Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 1.83
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 1.33
    13 03 06 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อนที่ เป็นน้ำมันแร่ที่มีคลอรีน Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 10.00
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 44.00
        ทำเชื้อเพลิงผสม 4.00
    13 03 07 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อนที่ เป็นน้ำมันแร่ที่ไม่มีคลอรีน Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 41.67
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 136.10
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 244.33
        ทำเชื้อเพลิงผสม 1.67
    13 03 08 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อน ชนิดสังเคราะห์ Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 16.67
      Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 163.27
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 900.20
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 373.17
    13 03 09 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อน ชนิดย่อยสลายได้ง่าย Recycle ทำเชื้อเพลิงผสม 0.67
    13 03 10 น้ำมันที่ใช้เป็นฉนวนหรือใช้นำความร้อน ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ Disposal เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 6.73
        เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 83.00
      Recycle นำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 16.00
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 453.13
        ทำเชื้อเพลิงผสม 149.79
        นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 2,805.30
รวมทั้งสิ้น : 119,948.21