ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (PCBs)
ลำดับ แหล่งกำเนิด ประเภท ชนิดการจัดการ การจัดการ ปริมาณ(ตัน)
1 ภาคอุตสาหกรรม PCB Disposal เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซิเมนต์ 7.70
        เผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตราย 11.30
        ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 2.00
        ฝังกลบอย่างปลอดภัย(เสถียร) 685.00
      Recycle นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น 1,161.00
        เผาเพื่อเอาพลังงาน 1.70
        ทำเชื้อเพลิงผสม 3.33
        ทำเชื้อเพลิงทดแทน 1.70
        นำโลหะกลับมาใช้ใหม่ 1.00
      Export รวบรวมส่งออก 548.00
      Sorting คัดแยกเพื่อจำหน่าย 101.00
รวมทั้งสิ้น : 2,523.73