ฐานข้อมูลบัญชีของเสีย
กลุ่มของเสียครัวเรือน
แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์

ประเภทของเสีย
กลุ่มของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของเสีย
แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์

ตัวอย่างของเสีย
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ สำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ

องค์ประกอบหลัก
- นิกเกิล

- โคบอล

- เหล็ก

- พลาสติก

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
-

คุณสมบัติของของเสียสำหรับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
- แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ ที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

กระบวนการรีไซเคิล
- คัดแยกและรวบรวมของเสียแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์

- บดย่อยแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ด้วยเครื่องบดด้วยค้อน (Hammer mill)

- แยกพลาสติกออกจากโลหะด้วยเครื่องแยกชนิดแม่เหล็ก

- บดย่อยโลหะผสมที่ผ่านการแยกโลหะขั้นแรกด้วยเครื่องบดด้วยใบมีด (Knife mill)

- แยกพลาสติกออกจากโลหะผสมนิกเกิล ด้วยเครื่องแยกแบบแม่เหล็ก และการแยกโดยขนาด

- ได้โลหะผสมนิกเกิล เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำแบตเตอรี่นิกเกิลต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิล
โลหะผสมนิกเกิล พลาสติก เหล็ก

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
วัตถุดิบทดแทน (Alternative raw material)

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการรีไซเคิล
- ลำดับที่ 74 (5) การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

- ลำดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2550


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

[1] http://www.ecvv.com/product/2392350.html

[2] Mayumi Ito. et al. 2010. Estimating the size distribution of anode and cathode activating agents in the crushed products of nickel metal hydride batteries from hybrid vehicles and its classification. International Journal of Mineral Processing 97: 92-95

[3] Tenório J.A.S. et al. 2002. Recovery of Ni-based alloys from spent NiMH batteries. Journal of Power Sources 108: 70-73