เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

แร่.........วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ของมนุษย์ มีปริมาณจำกัดและจะขาดแคลนในเวลาไม่ช้านี้  อีกทั้งการทำเหมืองต้องใช้พื้นที่และพลังงาน ซ้ำก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเป็นที่มาของ “การทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban mining)” 
หรือ การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (รีไซเคิล) โดยการแยกสกัดแร่และโลหะจากซาก รวมถึงการแปรรูป ของเสียเป็นพลังงานทดแทน หรือที่เรียกกันในหลายประเทศว่า“การทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban mining)”   เป็นแนวทางที่ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบในอนาคตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

อุปสรรคในการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ไม่ทราบว่าของเสียประเภทใดสามารถนำไป รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบหรือพลังงานทดแทนได้ และต้องดำเนินการอย่างไร

 “โครงการจัดทำบัญชีของเสียที่เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดทำ  “คู่มือบัญชีที่เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน  ฉบับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  ยานยนต์   และฉบับกลุ่มครัวเรือน”  เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการคัดแยก รวบรวมของเสียหรือของที่ไม่ใช้แล้ว  รวมทั้งวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม  พร้อมรายชื่อหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการรีไซเคิลของเสีย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    • เพื่อสำรวจ ศึกษา รวบรวม และจัดทำบัญชีของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่สามารถรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ/พลังงานทดแทนได้
    • เพื่อจัดทำคู่มือของเสียที่เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนและการจัดการ ฉบับครัวเรือน และ ฉบับอุตสาหกรรม
    • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการพัฒนาของเสียเป็นแหล่ง ทรัพยากรทดแทน